Sherlock Holmes and the Chinese Heroine

From The Arthur Conan Doyle Encyclopedia
Revision as of 17:26, 20 January 2016 by TCDE-Team (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Sherlock Holmes and the Chinese Heroine (1994)
Alex Vanderpor (Holmes) & Zhongquan Xu (Watson)

Sherlock Holmes and the Chinese Heroine (福爾摩斯與中國女俠) is a Chinese movie released in 1994 produced by Beijing Film Studio starring Alex Vanderpor as Sherlock Holmes and Zhongquan Xu as Dr. Watson. 82 min.

Sherlock Holmes and Watson goes to China for tourism during the Qing dynasty.

Other titles:

 • Sherlock Holmes in China
 • Fu er mo si yu zhong guo nu xiaCast

 • Sherlock Holmes : Alex Vanderpor (Fan Ai Li)
 • Dr. Watson : Zhongquan Xu
 • Fu Yong : Xiulan Limei
 • Jin Mazhang : Wang Chi
 • Tu Wu : Zhang Chun-Zhong
 • Wencai : Wong Hung-To
 • Henry : Eldar Hanson
 • ? : Liu Ming-Xiao


 • Directors : Wang Chi, Liu Yun-Zhou, Ma Yi
 • Producer : Ma Bing-Yu
 • Screenplay : Ke Zhang-He, Wang Feng-Kui, Li Chang-Fu
 • Cinematography : Cai Hui-Min
 • Music : Go Yi-Dai


Photos