Li Pingqian

From The Arthur Conan Doyle Encyclopedia