Parsifal y Sherlock Holmes

From The Arthur Conan Doyle Encyclopedia

Parsifal y Sherlock Holmes: El motiu des Gral (Parsifal and Sherlock Holmes: the Pattern of the Graal) is a Catalan Sherlock Holmes pastiche written by Miquel Domènech Español published in the Revista Musical Catalana in november and translated in French in the Revue Musical de Lyon (vol. 7 No. 17) on 30 january 1910.

The pastiche is a dialog between two fictional characters, Parsifal (Richard Wagner) and Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), about a musical pattern within Parsifal and its symbolism.Editions


Parsifal y Sherlock Holmes (SP)

Revista Musical Catalana, november 1909, p. 333
Revista Musical Catalana, november 1909, p. 334
Revista Musical Catalana, november 1909, p. 335
Revista Musical Catalana, november 1909, p. 336
Revista Musical Catalana, november 1909, p. 337
Revista Musical Catalana, november 1909, p. 338


El Motiu Del Gral

- ¿ Qui l'havía de fer per aquí, senyor detective consultor ?

- ¡ Hola ! Vosté es Parsifal, el personatge de l'obra de Wagner ! L'he conegut de seguida, més que pel trajo, y l'arc y fletxes caracteristiques, per la cara ingenus y franca. Aqui'm té, com vosté, corrent per aquestes planuries y monts de la seva Espanya, y admirant aquesta esplendida naturalesa. Som aventurers, tant vosté com jo.

- Altres trets tenim comuns. Cacem al vol les profondes semblances de les coses.

- Busquem la veritat.

- Descobrim lo incorregut.

- Jo estic en un d'aquells períodes de la meva vida en que no tinc cap aventura per seguir, cap incògnita per resoldre. La monotonia de les coses m'aclapara. ¿ Que val l'existencia ordinaria pels homes que s'aparten de lo vulgar ? ¡ Lo maravellós, lo inesperat, això busco jo solsament !

- També en això'ns semblem. Potser esvairé la seva melangía presentantli problemas interessants, que'm toquen d'aprop. ¿ Vosté coneix l'obra de la qual jo soc el protagonista ?

- Certament. Prou m'he deleytat executantne fragments en el violí y en el violoncel.

- Però, ¿ no ha desitjat conèixer els misteris del seu simbolisme musical ?

- Confesso que no es aquesta la meva especialitat.

- Es cert. L'afició a lo maravellós y la pasmosa intuició de vosté s'han exercitat en més restringida esfera, en el món del crim, y en les semblances y indicis de succeits y de persones. Mes, ¡ si vegés els resultats a que pot portar l'examen de tots els indicis y semblances musicals, quan, com en les obres de Wagner, existeixen els fets, les incdgnites que'ls serveixen de basa; quan la música no es solsament música, sinó pintura apropada de les coses, ab contorns, y linies curses y rectes, y acorts que s'aixamplen y estrenyen, y situacions dramàtiques que'ns diuen ja en quina direcció s' han de buscar les solucions, y aplicar la nos-tra intuició ! ¡ Si vegés com s'arriva, a la fi, ab la comparació de tots aquests ele-ments, a descubriments trascendentals y a la comprensió de l'obra sencera !

- Però, ¿ això sols en Parsifal ?

- En el grau aquest extraordinari, sols en Parstfal, pel seu caràcter profondament religiós y misteriós. ¿ Vol que li ensenyi un d'aquests problemes ?

- Ab molt de gust.

- A les naturaleses que no tenen l'intuició indispensable, als esperits que no senten l'atracció irresistible de lo maravellós y divi, els està privada aquesta fonda comprensió y aquest goig. ¡ L'imaginació, com diu vosté sempre, això principalment es lo que'ls falta ! Imaginació, tanta com reflexió experiencia; les dues se necessiten igualment. L'home ha deser com aquell àngel del Apocalipsis, que té un peu en el mar, lo més movediç, y l'altre en la terra, lo més ferm.

- Molt be. Ensènyim un enigma d'aquésts y dèixim també ensajarme a resòldrel. Veyem si, aixis com he sigut afortunat en la cacera d'indicis criminals, ho soc en la cacera d'indicis simbòlic-musicals.

- Fixis, doncs, en aquest motiu tan conegut de l'obra del meu nom, al qual tots els comentadors de Wagner, aquesta especie de detectives oficials de Scotland Yard, cecs y rutinaris, anomenen motiu del Gral. L'Orfeó Català de Barcelona l'havia entonat com a Amen y demés respostes en les Misses de Gloria. Observi bé la seva estructura, y vegi si hi troba res de notable.

- Notable es, en mig de la seva extremada sencillesa. Sembla un maravellós vano obrintse y aixamplantse lentament :¿ En quin motiu musical se trobarla, com en aquèst, aquest enllaç d'acorts, tots tan semblants, no més ab un só diferent cada un comparat ab l'anterior ? Té raó vosté; això significa alguna cosa, sobre tot observant com al final se torna al punt d'arrencada, al acort meteix primer, més extens. Si's volgués expressar el desenrotllament d'un ser, sempre diferent y sempre igual en el fons, nos farla d'altra manera.

- Exactament. Vosté ho encerta. L'estructura musicat ens ensenya, per de prompte, això. Are, examinem totes les situacions dramàtiques en les quals apareix el motiu, y veyem que'ns indiquen. Per elles soles potser no arrivarlem a saber ben be lo que'l motiu expressa. Apareix al tractarse de Orde del Gral, al tractarse del Temple, al tractarse de la reliquia (si be'l motiu propri d'aquésta es el de la veu de Jesús), al tractarse de fets relacionats ab Orde, y al principi y al fi de tot acte d'aquésta. Al aparèixer la gran sala del Temple, l'omple ab el seu ressó; al fer jo, Parsifal, la senyal de la creu en el final del segón acte, esclata també ab gran força; al obrir Kundry 'Is ulls en el tercer acte y contemplar la creació que l'envolta, se sent també... ¿ quina serà la significació d'aquest motiu ? ¿ n'hi hà prou ab anomenarlo vagament motiu del Gral, sense sapiguer si's refereix a l'Orde dels cavallers, simbolisadora de la societat cristiana, a la sagrada copa, al Temple y Castell o al Univers ? Un motiu que no's lliga particularment a cap fet de Orde del Gral, perd qu'apareix en tots, y qu'al meteix temps apareix quan se tracta de la Creació, ¿ pot ser altre que la gloria de Deu, idea meteixa de Deu, principi y fi de totes les coses, y reflectada en aquesta Creació y en l' Univers ? L'estructura musical ho confirma plenament, fentnos veure en el mo-tiu imatge de la creació plegada ab el seu desenrotllament, realisació de les idees divines; la visió intuitiva de Deu, ab la seva suprema Unitat y infinita Varietat !

- ¡ Y perxò apareix també'l motiu realisat plenament y magnificament en el final de l'obra, que no es, en veritat, més qu'aquesta visió !

- Y perxò apareix molts cops després del del Verb diví o veu de Jesús, ja que Jesús va dir : Ningú va al Pare sinó per mi !

- Y perxò'l motiu dels camins del Gral es el final d'aquèst de la gloria de Deu, per que, ¿ ont menen els camins de la societat cristiana, sinó a Deu?

- ¡ Ah ! ¿ Ho veu com aquí també hi val l'art de Sherlock Holmes, l'art de recullir tots els indicis, de lligar tots els caps solts, de veure confirmada y justificada la forma y modificacions dels motius per les situacions y viceversa ?... Mes, ¿ que té ? ¿ que medita are ?

- Pensava en aquest final del motiu. ¿ Perquè fa aquestes notes de valor igual, com un que camina ? ¿ Y perquè abans fa aquests altres moviments tan diferents: primer un acort Ilarc, després una suau elevació o extensió, y després un salt, ab repetició de notes, abans de les passes del final ? ¡ Vetaqui un altre problema ben interessant ! ¿ Serà possible que tractantse de Wagner, en la música del qual tota forma diferenta significa alguna cosa, sobre tot en el seu segón estil y en Parsifal, això no signifiqui res ?

- ¡ Perfectament ! ¡ Iguals preguntes vaig ferme joquan ja havia vist la significació una y varia del enllaç d'acorts, perd no la del ritme ! Sabia també qu'aquest motiu se semblava. en el seu final, a un de música religiosa antiga, y, en altre fragment, a un de la simfonia La Reforma, de Mendelssohn, però que, en conjunt, era completament diferent. Que Wagner hagués estat infiuit, en la creació del motiu, per aquests altres, no m importava res. El resultat era nou, y ja sabem que liaspiracióssuldetots els medis pera realisar els seus fins. iAquests ritmes diferents, això m'interessava, fins qu'un día vaig trobar impensadament la solució !

- ¡ Oh secrets maravellosos de la voluntat divina ! ¿ Com va poguer ser ?

- Llegint la visió d'Ezequiel, aquella visió que, com diu'l profeta, es el simbol de la gloria de Deu !

- La visió d'Ezequiel es aquella, si mal no recordo, en la qual apareix una figura de quatre animals, ab aspecte abigarrat y vari un bou, un lleó, un àliga, un home, y tots ab mans y ales a la vegada, ab quatre rostres y formant quatre costats. Fan moviments diferents : primer estàn aturats, després s'aixequen, extenen les ales y caminen, y ¡ cosa notable, que no's cansa 'l profeta de repetir ! cada animal camina en la direcció del seu rostre, tot dret, y, no obstant, may se separen, sempre van junts ! La figura 's complica més : hi han rodes barrejades, que 's mouen al meteíx temps; ulls en les rodes; foc en tot, y remor de les ales com trons! Aquèsta es la semblança de la gloria de Jehovah, diu Ezequiel !

- ¡ Es sens dubte la visió de la multiplicitat de criatures, querefiecten aquesta gloria ! Perxò hi hà l nombre quatre, signe de multiplicitat; perxò hi hà la gran varietat de rostres y aspectes; perzó les rodes, la part material de la Creació! Y això, tan repetit, de moures cada ser creat en linia dreta, en dret de sí meteix, expresssa aquest fet universal, de que cada ser obra diferentment, segons la seva naturalesa propria, y no obstant tots s'armonisen sempre ! ¡ Són les mónades y la armonía preestablerta de Leibnitz, l'home que va veure l'Univers com a matemàtic, baix l'aspecte de la quantitat y de la multiplicitat !

- ¡ Admirables simbols y misteris divins !

- ¡ Y 'l moures alhora tot, y fer moviments tan diversos, que sembla que vagin creixent en activitat, expressa, sens dubte, la marxa una detots els sers en l'evolució, y l'aument successiu de vida y moviment !

- ¡ Oh ! ja veig com el motiu de Wagner, vulgarment anomenat del Gral, expressa això, dintre 'l poder y límits del simbolisme de la música ! Es maravellós !

- ¿ Ho veu be ?

- ¡ Magnificament ! En pocs motius musicals se troben quatre parts armòniques sempre tan clares y continuades com en aquést els quatre animals ! Y tot ab aspecte sempre lligadissim y de gran unitat ! Se mouen sempre també les quatre parts a la vegada. Primer estàn com parades; després pujen un grau : ¡ els animals s'aixequen de la terra ! Després fan aquell salt ab la repetició de notes, com unes ales al alçarse, ab la preparació y repetició de moviment, y, per fi, hi hàn aquelles notes d'igual valor : caminen !

- Y encare més...

- ¡ Oh, ja ho veig, ja ! Cada part se mou, com en la visió, en la meteixa direcció sempre, lo qual en la música no pot ferse més que d'una manera, per que no més hi hàn dues direccions l'una capats greus y l'altra cap als aguts; aixls es com dues d'elles van formant com terceres cap abaix y les altres dues com terceres, quintes y sextes cap adalt !

- ¿ Y li sembla si tot això podria ser casual, una pura coincidencia ?

- ¡ De cap manera; quin disbarat ! ¿ Per ventura hi hà cap motiu musical que contingui aquestes originals singularitats ? ¡ Se pot demostrar matemàticament qu'en mig de totes les combinacions possibles d'acorts, valors y tons musicals, es inadmissible que, per casualitat, s'ajuntin els trets d'aquest motiu ! L'intuició y sentit comú en apreciar lo que pot ser pura coincidencia, o be, al contrari, relació de fets significativa y important, ha sigut precisament sempre la basa dels meus descobriments y endevinaments en les meves aventures de detective !

- ¿ Y que mes diu de l'altra casualitat de que jo ja vegés en el motiu, fixant-me no més en la llur unitat y varietat assombroses y en les situacions dramàtiques, el símbol de la gloria de Deu, y que després hi hagi travat tot els trets comuns ab la visid d'Ezequiel, qu'es també símbol de la meteixa gloria ?

- ¡ Veritablement, aquests descobriments perteneixen a esfera més alta que els meus !

- Y encare, ¡ quantes proves més no podrien presentarse ! ¡ Que de coses poden dirse ! ¿ Té present vosté 'l motiu del cigne, igual quasi en Parsifal que en Lohengrin ? ¿ No hi veu una semblança gran ab aquèst ? Com pot justificarse aquesta semblança, sinó considerant qu'es per que 's tracta d'animals y de moviments d'ales en els dos ?

- En efecte, hi hà en el del cigne un semblant salt y repetició de notes si be baixant l'animal qu'abaixa les ales després d'haverles alçades !... ¿ Peró això Wagner ho va fer conscientment ?

- No va dirne res en l'explicació que va donar al preludi del primer acte, ont apareix aquest motiu. ¿ Com podia saberho y dirho si ell era ateu, y, d'acort ab el seu mestre Schopenhauer, considerava com una blasfemin, propria sols d'un optimisme judayc, el parlar de la gloria de Jehovah ? ¿ Si ell renegava d'aquesta gloria ?

- ¿ Aixis, vosté considera com un fet misteriós dels nostres temps la creació de Tarsifal ? ¿ Wagner va ser un instrument inconscient de Deu ?...

- Exacte, y, com es natural, aquest gran fet y aquesta gran veritat, precisament per ser tan grans, trigaran a obrirse pas y a ser acceptats. No obstant, ja es un bon sintoma que la gent no perdi l'afició a lo heroyc y maravellós. L'èxit de de les aventures de vosté n'es una mostra. Mes, com vosté meteix confessa, es precís enlayrar la vista cap a més altes esferes; es precís exercitar els dons d'intuició y sentit comú pera apreciar fets més universalment importants Els temps son critics; lo antic s'enderroca y no hi hà res pera reconstruirho; s'acosten grans aconteixements, sens dubte, y l'esclat rnaravellós de l'art de Wagner y la seva obra Parsifal no son més que preludi y anunci d'altres fets extraordinaris ! ¡ Es precís esperarlos preparats, y creure en un gloriós pervindre pera la pobra raça humana !


M. Domènech Español.


Parsifal et Sherlock Holmes (FR)

Revue Musical de Lyon, 31 december 1910, p. 484
Revue Musical de Lyon, 31 december 1910, p. 485
Revue Musical de Lyon, 31 december 1910, p. 486
Revue Musical de Lyon, 31 december 1910, p. 487
Revue Musical de Lyon, 31 december 1910, p. 488
Revue Musical de Lyon, 31 december 1910, p. 489
Revue Musical de Lyon, 31 december 1910, p. 490


PARSIFAL. — Qu'avez-vous à faire ici, monsieur le détective?

SHERLOCK HOLMES. — Hé! Vous êtes Parsifal, le personnage de l'oeuvre de Wagner ! Je l'ai vu tout de suite, moins à votre habit, à votre arc et à vos flèches caractéristiques qu'à votre figure ingénue et franche. Me voici comme vous courant à travers les plaines et les monts de l'Espagne et admirant cette splendide nature. Nous sommes aventuriers, vous comme moi.

PARSIFAL. — Nous avons un autre trait commun. Nous attrapons au vol les ressemblances profondes des choses.

HOLMES. — Nous cherchons la vérité.

PARSIFAL. — Nous découvrons l'inconnu.

HOLMES. — Je me trouve à un de ces moments de mon existence où je n'ai point d'aventure à filer, point d'inconnues à résoudre. La monotonie des choses me fatigue. Que vaut l'existence ordinaire des hommes pour ceux qui se séparent du vulgaire ? Le merveilleux, l'inattendu, il n'y a que cela que je cherche !

PARSIFAL. — En cela aussi nous nous, ressemblons. Connaissez-vous l'oeuvre dont je suis le protagoniste?

HOLMES. — Sûrement. J'ai eu beaucoup de plaisir à en exécuter des fragments sur le violon et le violoncelle.

PARSIFAL. — Mais n'avez-vous pas désiré connaître les Mystères de son symbolisme musical ?

HOLMES. — Je vous avoue que ce n'est pas là ma spécialité.

PARSIFAL. — Bien sûr. Votre goût du merveilleux et votre étonnante divination se sont exercées dans une sphère plus restreinte, dans le monde du crime et sur les indices concernant des événements et des personnes. Mais si vous pouviez voir à quels résultats mène l'examen de tous les indices et analogies musicales quand, comme dans les oeuvres de Wagner, il y a les « inconnues » pour leur servir de base ; quand la musique n'est pas seulement musicale mais la peinture des choses, avec des contours et des lignes courbes et droites et des accords qui s'embrassent et s'étreignent, et des situations dramatiques qui nous disent en quelle direction il faut chercher les solutions et appliquer notre perspicacité ! Si vous voyiez comme on arrive, à la fin, par la comparaison de tous ces éléments, à des découvertes transcendantales et à l'intelligence de l'oeuvre entière !

HOLMES. — Mais est-ce seulement dans Parsifal ?

PARSIFAL. — Ce n'est que dans Parsifal, du moins à un pareil degré, à cause du caractère profondément religieux et mystérieux de la pièce. Voulez-vous que je vous montre un de ces problèmes ?

HOLMES. — J'y aurais beaucoup de plaisir.

PARSIFAL. — Aux natures qui n'ont pas la pénétration indispensable, aux esprits qui ne sentent pas l'attraction irrésistible du merveilleux et du divin, cette profonde compréhension et cette joie sont refusées. L'imagination, comme vous dites toujours, voilà ce qui leur manque surtout ! L'imagination, d'une part, la réflexion et l'expérience d'autre part, deux choses dont on a besoin également. L'homme doit être comme cet ange de l'Apocalypse qui a un pied sur la mer mouvante et l'autre sur la terre ferme.

HOLMES. — Fort bien. Montrez-moi une de ces énigmes et apprenez-moi aussi à la résoudre. Voyons si le bonheur que j'ai à saisir les indices criminels, je l'aurai à saisir les indices symbolico-musicaux.

PARSIFAL. — Arrêtons-nous donc à ce motif si connu de l'oeuvre qui porte son nom ; tous les commentateurs de Wagner, cette espèce de « détectives » officiels de Scotland Yard, le nomment « motif du Graal ». L'Orfeo Català l'a employé comme « Amen » et pour les autres réponses dans les grand’messes. Observez bien sa structure et voyez si vous y trouvez rien de remarquable.

HOLMES. — Il est remarquable en dépit de son extrême simplicité. Il semble un merveilleux oiseau ouvrant ses ailes et s'envolant lentement.En quel motif musical trouverait-on, comme en celui-ci, cet enchaînement d'accords tous si semblables et pourtant si différents quand on compare le suivant au précédent, Cela signifie quelque chose, surtout si l'on considère que la conclusion se ramène au point de départ, au premier accord plus étendu toutefois. Si l'on voulait exprimer le développement d'un être toujours différent et toujours égal au fond, on ne ferait pas autrement.

PARSIFAL. — C'est exact. Examinons toutes les situations dramatiques dans lesquelles apparaît le motif et voyons ce qu'elles indiquent. Par elles seules nous pourrons arriver à savoir exactement ce que signifie le motif. Il apparaît quand il s'agit de l'ordre du Graal, du Temple, de la relique, des faits qui ont rapport à l'ordre, et au commencement et à la fin de chaque acte. Quand apparaît la grande salle du temple, quand moi, Parsifal, je fais le signe de la croix, quand Kundry ouvre les yeux au troisième acte et contemple la création qui l'entoure, ce motif se fait entendre. Quelle sera donc sa signification? On l'appelle vaguement le motif du Graal ; or, un motif qui n'est pas lié à l’idée de l'Ordre du Graal, mais apparaît partout et même temps apparaît quand il s'agit de la Création, peut- être autre que celui de la ‘’Gloire de Dieu’’, l’idée même de Dieu, principe et fin de toutes choses, reflétée en cette création et dans tout l'univers ? Sa structure musicale confirme pleinement cette vue, en nous faisant voir, dans le motif, l'image de la création qui se déroule, réalisation des idées divines et aussi la vision intuitive de Dieu, dans sa suprême unité et son infinie variété.

HOLMES. — Et voilà pourquoi le motif apparaît aussi réalisé pleinement et magnifiquement à la fin de l'oeuvre, qui n'est rien autre, en vérité, que cette vision même !

PARSIFAL. — Et pourquoi il apparaît souvent après celui du Verbe divin ou voix de Jésus, puisque Jésus va dire : « Personne ne vient au Père que par moi ! »

HOLMES. — Et pourquoi le motif des chemins du Graal est le final de celui de la gloire de Dieu, parce que les chemins de la société chrétienne ne mènent qu'à Dieu !

PARSIFAL. — Ah ! je vois comme là aussi sert l'art de Sherlock Holmes, l'art de recueillir tous les indices, d'unir ce qui est séparé, de voir confirmés et justifiés la forme et les modifications des motifs par les situations, et vice versa... Mais quoi ? Que méditez-vous encore ?

HOLMES. — Je pensais à la fin de ce motif. Pourquoi y a-t-il ces notes de valeur égale, comme qui marche ? Pourquoi, avant, y a-t-il ces autres mouvements si différents, d'abord un accord large, ensuite une douce élévation et une extension, et ensuite un saut, une répétition de notes avant le passage de la fin ? Voilà un autre problème bien intéressant ! Se pourrait-il, puisqu'il s'agit de Wagner, dans la musique de qui toute forme différente signifie quelque chose, surtout dans sa seconde manière et dans Parsifal, se pourrait-il que cela ne signifiât rien ?

PARSIFAL. — Je savais bien que ce motif ressemblait, par sa dernière partie, à un motif de musique religieuse ancienne, et, par une autre partie, à un motif de la symphonie la Réforme, de Mendelssohn, quoique, pris dans son ensemble, il en soit complètement différent. Que Wagner eût été inspiré de ces auteurs, peu m'importait : le résultat était nouveau, et je savais que l'inspiration se sert de tous les moyens pour réaliser ses fins. Mais ces rythmes différents m'intriguaient, jusqu'à ce qu'un jour je trouvai la solution sans y penser, en lisant la vision d'Ezéchiel, cette vision qui, comme dit le prophète, est le symbole de la gloire de Dieu.

HOLMES. — La vision d'Ezéchiel est celle, si je me rappelle bien, où apparaît une figure de quatre animaux différents, un boeuf, un lion, un aigle et un homme, qui ont à la fois mains et ailes, quatre têtes et quatre côtés. Ils font différents mouvements : d'abord ils sont immobiles, puis ils étendent les ailes et marchent. Chose remarquable que le prophète ne se lasse pas de répéter, chaque animal va droit devant lui, et cependant, plus ils se séparent et plus ils restent unis. La figure est encore plus compliquée : il y a des roues qui se meuvent en même temps, des yeux sur les roues, du feu partout et le bruit des ailes est semblable à celui du tonnerre. C'est la figure de la gloire de Jéhovah, dit Ezéchiel.

PARSIFAL. — C'est sans doute la vision de la multiplicité des créatures qui reflètent cette gloire : voilà en effet le nombre quatre, signe de la multiplicité, la grande variété des têtes et des aspects, les roues, la part matérielle de la création. Ils se meuvent toujours droit devant eux, cela exprime ce fait que chaque créature, quoique différente des autres, s'harmonise cependant avec elles. Ce sont les « monades » et l'« harmonie préétablie » de Leibniz, l'homme qui voit l'Univers comme un mathématicien, sous l'aspect de la quantité et de la multiplicité !

HOLMES. — Admirables symboles et divins mystères !

PARSIFAL. — Et se mouvoir tout et faire des mouvements si divers qu'ils semblent croître en activité, exprimé sans doute la marche une de tous les êtres dans l'évolution et leur augmentation successive de vie et de mouvement.

HOLMES. — Oh ! c'est merveilleux ! Je vois tout ce que le motif de Wagner exprime dans les limites du symbolisme musical ! En peu de motifs se trouvent quatre parties harmoniques toujours aussi claires et continues que dans celui-ci : les quatre animaux ! Et tout cela très lié et très un : les quatre parties se meuvent à la fois. D’abord, elles sont comme en expectative, puis elles bougent un peu : les animaux se lèvent ! Puis elles font ce saut avec la répétition des notes, comme des ailes qui s'ouvrent, et à la fin il y a ces notes de valeur égale : ils marchent !

PARSIFAL. — Et encore...

HOLMES. — Oh ! je vois ! Chaque partie se meut, comme dans la vision, dans la même direction toujours, ce qui ne peut se faire en musique que d'une façon, parce qu'il n'y a que deux directions, l'une vers le grave, l'autre vers l'aigu ; deux d’entre elles vont par tierces au grave, les deux autres vont à l’aigu par tierces, quintes et sixtes.

PARSIFAL. — Vous semble-t-il que tout cela soit une pure coïncidence?

HOLMES. — On peut démontrer mathématiquement est impossible que, parmi toutes les combinaisons d'accords, valeurs et tons musicaux, se joignent par le hasard les traits de ce motif. Savoir distinguer ce qui est pure coïncidence de ce qui est significatif de faits importants est précisément la base de mes découvertes et de mes divinations dans ma vie de détective.

PARSIFAL. — Et que dites-vous de cet autre hasard qui m'a fait rapprocher ce thème d’idée de la gloire de Dieu et retrouver ses caractères dans la vision d'Ezéchiel, qui est aussi le symbole de la même gloire ?

HOLMES. — Vraiment, ces découvertes appartiennent à une sphère plus haute que la mienne !

PARSIFAL. — Et encore, quelles autres preuves ne pourrions-nous pas présenter ! Avez-vous présent le motif du cygne, semblable presque dans Parsifal et dans Lohengrin ? Comment pouvez-vous justifier cette ressemblance, si ce n'est en considérant que dans tous deux il s'agit d'animaux et de mouvements d'ailes ?

HOLMES. — En effet, il y a dans le cygne un pareil saut et une répétition de notes analogue ; l’animal abaisse ses ailes après les avoir levées… Mais est-ce que Wagner a fait tout cela consciemment ?

PARSIFAL. — Il ne nous en révèle rien dans l’explication qu'il va donner au cours du prélude du premier acte où apparait ce motif. Comment pouvait-il le savoir et le dire puisqu’il était athée et, d'accord avec son maître Schopenhauer, considérait comme un blasphème, digne de l'optimisme judaïque, de parler de la gloire de Jéhovah ? Puisqu’il niait cette gloire ?

HOLMES. — Ainsi vous considérez comme un fait mystérieux de notre temps la création de Parsifal ? Wagner serait un instrument inconscient de Dieu ?

PARSIFAL. — Exactement, et, comme il est naturel, ce grand fait et cette grande vérité, précisément en raison de leur grandeur, ont des chances de ne pas être acceptées. Toutefois, c'est un bon signe que les gens ne perdent pas le goût de l'héroïque et du merveilleux. Le succès de vos aventures m'est une preuve de la persistance de ce goût. Mais comme vous l'avouez vous-même, il faut lever les yeux vers des sphères plus hautes ; il faut exercer son intuition pour apprécier des faits plus universellement importants... Les temps sont critiques ce qui est ancien s'effrite et il n'y a rien pour le reconstruire. De grands changements se préparent, sans doute, et l'éclat merveilleux de l'art de Wagner et son oeuvre de Parsifal ne sont que le prélude et l'annoncé d'autres faits extraordinaires ! Il faut les attendre en nous tenant prêts et croire en un glorieux avenir pour la pauvre race humaine.


M. Domènech Español.